Počítajte s nami

Staň sa súčasťou komunity odborníkov

"Chceš rozbehnúť podnikanie? Odvážny plán. Budeš čeliť prekážkam, prinášať obete, trpieť a pýtať sa, ako dlho ešte. Na náročnej ceste ti padnú vhod skúsení odborníci, s ktorými môžeš počítať. Počítajtesnami.sk je portál o životných príbehoch úspešných ľudí, ktorí začínali ako ty, o tvrdej poctivej práci, o novinkách z oblasti financií, realít a práva. Ak sa chceš posunúť vpred, spoznať veľký svet a žiť slobodne a nezávislo, neváhaj vstúpiť."

ZISTIŤ VIAC

Rozvodom nekončí len manželstvo. Ako si vysporiadať majetok?

Zverejnené

Hollywood sa v posledných dňoch spamätáva z rozpadu Brangeliny.  Rozvod najsledovanejšieho filmového páru posledného desaťročia, áčkových hercov Brada Pitta a Angeliny Jolie, okamžite vyvolal množstvo otázok. Po tom, čo senzáciechtivé médiá špekulovali o tom, kto, s kým, kde, ako a hlavne prečo, ostala vo vzduchu visieť nezodpovedaná posledná – čo teraz?

Romantika bokom

Príbehy veľkých lások, ktorým odzvonilo skôr, než nastalo sľúbené „kým nás smrť nerozdelí“ nemusíme hľadať  ďaleko. Je treba si uvedomiť, že koniec akéhokoľvek vzťahu sa odohráva v dvoch rovinách. Kým na emocionálnu sa vopred pripraviť nedokážeme, racionálnej nahrávajú štatistiky. Neromantické? Čítajte ďalej. Na Slovensku je priemerná dĺžka manželstva pri rozvode 13 rokov, pričom do piatich rokov od sobáša sa rozvádza až 40 % novomanželov.

Dôležité paragrafy

Majetok počas manželstva spadá do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Podľa § 150 Občianskeho zákonníka „Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.“

Zánikom manželstva zanikne i bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Ako sa uvádza v § 149, „(1) Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150. (2) Ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali. (3) Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd. (4) Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné. (5) Ak sa po vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov rozhodnutím súdu alebo dohodou objaví majetok, ktorý nebol zahrnutý v rámci vyporiadania, platí preň domnienka uvedená v odseku 4.“

Ľudskou rečou

Občiansky zákonník upravuje tri formy vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a to dohodu manželov, rozhodnutie súdu alebo vyporiadanie zo zákona.

Dohoda manželov nepodlieha schváleniu zo strany súdu, no je možná len v prípade, že manželia dospejú ku konsenzu. V porovnaní s dohodou je vyporiadanie majetku súdnou cestou časovo aj finančne náročnejšie. Navyše, ak sa manželia nezhodnú ani na hodnote nadobudnutých vecí, súd môže požiadať o znalecký posudok, čím náklady opäť porastú. Vyporiadanie zo zákona nastupuje, ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedôjde k vyporiadaniu dohodou alebo rozhodnutím súdu.